ماه: اکتبر 2020

انگلیسی ها به ایالات متحده علیه “بیتلز” داعش شواهد می دهند و راه را برای آزمایش باز می کنند

انگلیسی ها به ایالات متحده علیه “بیتلز” داعش شواهد می دهند و راه را برای آزمایش باز می کنند

[ad_1] در حالی که دولت بریتانیا شواهد موجود را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داد ، نتوانست آن را به دست آورد زیرا مادر آقای الشایش با طرح شکایت قانونی بودن همکاری بیشتر ، شکایت کرد. موضوع اصلی این بود که جف سشنز ، دادستان کل وقت تصمیم گرفت که به اعتراض چهار خانواده آمریکایی […]